Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

21:01
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viawiecznosci wiecznosci
20:59
Co było piękniejszego niż jej oczy ?
-Dusza której nie miała żadna inna…
— P.Tokarz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawiecznosci wiecznosci
20:59
20:58
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viapassionative passionative
20:29
7522 8ebd 500
Reposted fromizzy izzy vialilacwine lilacwine
20:28
3870 6839
kafka.
Reposted fromrol rol viaanorexianervosa anorexianervosa
20:28
2542 dd23 500
jestem zmęczona. nie rań mnie, proszę.
20:27
(...) stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaTewi Tewi
20:26
3361 6586 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaazathiana azathiana
20:26
Reposted fromdoyourmath doyourmath viaazathiana azathiana
20:26
6644 81c4

October 17 2017

21:15
Trzeba mi będzie czasu, by z tego wyjść, i wiem, że po tym wszystkim pozostanie blizna. [...] Wspomnienia bolą, ale tylko myśląc o tym wszystkim, będę mógł kiedyś zapomnieć...
— List Ralpha Greensona do Anny Freud, Santa Monica 20 sierpnia 1962
21:14
21:02
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
20:54
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:53
0256 1df1
Reposted fromanks anks viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:53
Nawet kiedy zapamiętam twarze, to zapomnę imion. Wśród miliona, ani śladu twoich rąk...
— huczuhucz

October 08 2017

12:08
08:22
3022 b2d8 500

M. Hłasko

08:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl